minerva homepage


 
  About Minerva  
  Structure  
   
  NPP  
  Good practises  
  Competence centres  
  Digitisation guidelines  
  European and national rules on Web Applications  
  Enlargement  
  Events  
  References  
  Publications
 
 

home  |  search  |  map  |  contact us  

Path: Home | Structure | NRG | Documents | Charter of Parma | Parmska Povelja 

Parmska Povelja

Konačna verzija, 19. studeni 2003

Uvod

Ovaj se dokument zasniva na temeljnim postavkama o digitalizaciji baštine definiranima u Lundu.

Grupa nacionalnih predstavnika (GNP) imenovanih od strane odgovornih institucija za kulturu na razini država članica EU, koji su se sastali u Parizu 19. 11. 2003. suglasili su se oko definicija zaključaka i načela iznesenih u člancima koji slijede. Ovaj dokument je otvoren nadopunama koje će biti usmjerene ka napretku predmetnog područja u cilju njegovog daljnjeg poboljšavanja. On ujedno sadržii razne druge inicijative, poput okvira kvalitete iz Bruxellesa. Povelja će se primjenjivati u okviru akcijskog plana iz Lunda i temeljem redovitih sastanaka nacionalnih predstavnika, uz operativnu podršku europske mreže Minerva.

Očuvanje i vrednovanje ogromnog bogatstva europske kulturne i znanstvene baštine zahtijevaju najveću pažnju. Stupanjem na scenu informatičkog društva i difuzija novih informatičkih tehnologija i komunikacija utječu na politiku zemalja članica i njihove inicijative – pa tako i u odnosu na kulturnu i znanstvenu baštinu.

Digitalna obrada građe je bitna faza koju moraju dosegnuti sve europske kulturne institucije kako bi zaštitile i vrednovale zajedničku kulturnu baštinu Europe, kako bi se sačuvala kulturna različitost, te građanima omogućio najbolji pristup toj baštini, da bi se unaprijedilo obrazovanje i turizam i da bi se doprinjelo razvoju novih digitalnih sadržaja i uslužnih industrija. Grupa nacionalnih predstavnika (GNP) identificirala je određen broj uvjeta koji moraju biti zadovoljeni kako bi se osigurao puni uspjeh i održivost zacrtanih inicijativa u navedenom području i financijska sredstva potrebna da se one ostvare:

 • apsolutno je nužno postići usklađenost političkih i institucionalnih strategija. Aktivnosti koje su u tijeku u drugim zemljama (ili unutar samih zemalja) narazini politika, programa i projekata moraju se uzeti u obzir;
 • užno je objavljivanje temeljnih smjernica i difuzija primjera dobrih rješenja ostvarenih u praksi kako bi se smanjili troškovi i garantirala kvaliteta novih inicijativa digitalizacije;
 • ako bi se poboljšao pristup digitalnim sadržajima nužna je upotreba zajedničkih standarda što je osnovni uvjet interoperatibilnosti podataka na razini Europe;
 • tvaranje europske referentne točke pridonjet će stvarnoj europskojkoordinaciji nacionalnih politika u odnosu na digitalizaciju kulturnih sadržaja i;
 • iz iskustava sadašnjih zemalja članica EU nove zemlje članice mogu iskoristiti njihove najbolje rezultate, bilo da se radi o korištenju zajedničkih postignuća i najširih izvora podataka ili o uočavanju slabosti i zajedničkom formuliranju poboljšanja u programiranju istraživanja .

Uvažavajući gore navedena pravila Grupa nacionalnih predstavnika angažirat će se da ostvari sljedeće ciljeve

 • Članak 1 – Inteligentna primjena novih tehnologija
  Grupa nacionalnih predstavnika (GNP) podržavat će europske kulturne institucije u njihovim nastojanjima, pružajući im najširu moguću difuziju kulturei znanja pomoću novih tehnologija, posebno putem Interneta i Weba
 • Članak 2 – Dostupnost
  Grupa nacionalnih predstavnika smatra dostupnost bitnim kriterijem za sve Građane/Građanke, bez obzira na njihovu dob i razinu njihove tehničke osposobljenosti. Prioritet će se dati korisnicima s posebnim potrebama. U tu svrhu sve potrebne upute za dostupnost podataka u svim će svojim mogućim aspektima biti integrirane u sve preporuke i glavne smjernice što će ih izdati Grupa. Ove će upute voditi računa o međunarodnim standardima dostupnosti, kao što su na primjer preporuke World Wide Web konzorcijuma i sličnih organizama koji djeluju u tom području.
 • Članak 3 – Kvaliteta
  Grupa nacionalnih predstavnika posebno će voditi računa o primjenjivanju standarda najviših kvaliteta u oblikovanju kulturnih i znanstvenih Web-aplikacija. Ona će podupirati i osiguravati širenje rezultata postignutih u okrilju Minerve, te će podržati sva događanja i inicijative usmjerene ka obrazovanju isenzibilizaciji javnosti za predmetno područje.
 • Članak 4 – Prava intelektualnog vlasništva i pravona poštivanje privatnosti
  Grupa nacionalnih predstavnika uviđa važnost provođenja zadovoljavajuće ravnoteže između prava pristupa kulturnoj i znanstvenoj baštini i zaštite prava intelektualnog vlasništva, kao i poštivanja prava na privatnost osoba. U tu svrhu ona će poticati usvajanje i primjenu svih pravnih i tehnoloških instrumenata koji joj stoje na raspolaganju i koji dozvoljavaju poboljšanje dostupnosti i premošćivanje legislativnih i normativnih ograničenja. Ona će poticati dijalog između različitih kulturnih i znanstvenih sektora, te pravnih stručnjaka za intelektualno vlasništvo i poduzeća koja razvijaju korisničkesisteme za upravljanje digitalnim pravima i proizvođače sadržaja.
 • Članak 5 – Interoperatibilnost i norme
  Grupa nacionalnih predstavnika će se pobrinuti da svim građanima garantira mogućnost laganog istraživanja sadržaja u skladu s njihovim potrebama. Shodno tomu ona će poticati usvajanje tehničkih preporuka i standarda elektorničkih servisa koji pružaju globalni i integrirani uvid u europskukulturnu i znanstvenu baštinu.
 • Članak 6 – Inventari i multijezičnost
  Grupa nacionalnih predstavnika uviđa da su poznavanje baza postojećih podataka i raspoloživih izvora, kao i brižljiv nadzor nad novim razvojnim postignućima u ovom području, nezaobilazni uvjeti pružanja usluga namijenjenih svim europskim građanima. Ove usluge imaju za cilj da javnosti omoguće dostupnost svim relevantnim digitalnim podacima od kulturnog i znanstvenog interesa. Osim saznanja o tim sadržajima još je potrebno definirati i održive tehničke infrastrukture koordinirane na europskoj razini u višejezičnim verzijama, koje će svima jednako omogućiti nalaženje i dostupnost ovih izvora podataka. Grupa nacionalnih predstavnika obvezuje seda će pridonjeti ostvarenju ovih prioriteta.
 • Članak 7 – Komparativna evaluacija (procjena)
  Grupa nacionalnih predstavnika prihvaća da je komparativna evaluacijaneophodna, a posebno za ostvarenje sljedećih ciljeva:
  • unapređivanje međusobnog poznavanja;
  • upravljanje kako napretkom (prednostima) tako i eventualnim nastupanjem prepreka, pomoću analize onoga što seproizvodi u drugim zemljama;
  • poticanje na sudjelovanje kulturnih institucija, pozivajući ih da predstave svoje aktivnosti, svoje politike i projekte
  U tom cilju Grupa nacionalnih predstavnika će poticati pribavljanje

  podataka u svakoj zemlji sudionici i objavljivanje redovitih izvještaja iz kojih će proizaći analiza prikupljenih podataka. Minerva će svima osigurati dostupnost potrebnog instrumentarija koji će omogućiti da se odgovori na komparativne upitnike o procjeni stanja, kao i aktualiziranih statističkih podatakakoji će proizaći iz tih anketa.
 • Članak 8 – Suradnja na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini
  Potrebno je poticati i ostvarivati suradnju s nacionalnim, europskim i međunarodnimorganizacijama zaduženim za očuvanje i valorizaciju kulturne i znanstvene baštine. GNP će se u tom smislu posebno založitida osigura sljedeće:

  • nacionalne institucije imenovat će stručnjake koji će redovito surađivati u postojećim radnim grupama;
  • Zemlje članice uvažavat će GNP i mrežu Minerva kao referencu kojoj je cilj perspektiva kontinuiranog rasta i obnavljanja sistema;
  U tom cilju Grupa nacionalnih predstavnika pridonosit će učvršćivanju međusobne suradnje među nacionalnim i europskim programima, kako bi optimatizirala korištenje financijskih izvora i da se međusobno podijele dobra iskustva iz prakse i promiću nove zajedničke inicijative. Posebno, GNP će od Europske komisije zahtijevati sljedeće:
  • da svoju podršku GNP-u i Minervi daje tako dugo dok ne budu zadovoljene sve potrebe navedene u ovoj Povelji;
  • da prilikom definiranja i implementacije svojih programa podrške europskoj kulturi uvažava aktivnosti GNP-a.
 • Članak 9 – Proširenje
  Grupa nacionalnih predstavnika podržana od strane mreže Minerva otvorena je zajednica. Proširenje novim zemljama i novim sektorima civilnog društva provodit će se u dva smjera. Vodeći računa o međunarodnim sporazumima sklopljenim sa EU, posebno će se dati prioritet za proširenje sljedećim zemljama: nove Zemlje članice, Rusija, Izrael, zemlje Mediterana, SAD i Kanada. U svakom opravdanom slučaju mreža će ostati otvorena i svim drugim zainteresiranim zemljama. Odnosi zasnovani temeljem potpisa o suglasnosti o posebnoj suradnji, utvrditće se za sljedeće sektore:
  • privatni sektor, industrijski i komercijalni, posebno u području logistike medija i sadržaja, te sa organizacijama koje se bave zaštitom prava i intelektualnog vlasništva;
  • sektor turizma;
  • sektor obrazovanja;
  • univerzitetski istraživački sektor.
 • Članak 10 – Zajedno graditi budućnost: u smjeru društva znanja
  Novi kulturni elektronički portali (Online-portali) predstavljaju vrlo važan faktor učvršćivanja opće društvene kohezije u okviru informatičkog društva. Ti portali moraju biti izgrađeni na solidnim temeljima, bazirajući se na kulturnim internetskim site-ovima visoke kvalitete, koji su interoperatibilni i namijenjeni zadovoljavanju stvarnih potreba europskih građana/građanki. Mnogobrojni kompetentni sudionici sa različitih područja, različitih interesa i ekonomskih resursa, pozvani su da se natječu u zajedničkom cilju, implementacije održivih usluga (servisa) koje će zadovoljiti široke javne interese. Traži se zajednički i koordinaran pristup svih područja kulturne baštine. Grupa nacionalnih predstavnika svojim će radom pridonjeti tom procesu koordinacije, te podržavati i poticati inicijative usmjerene ka:
  • promicanju suradnje između nacionalnih i regionalnihuslužnih službi;
  • poticanju prihvaćanja i širenja modela koji su se dokazalisvojom kvalitetom, na druge zemlje i druge regije;
  • razvijanju elektroničkih kulturnih usluga koje su namijenjene učenicima, turistima i građanima/građankama, kao i osobama zaposlenim u kulturnom i stvaralačkom sektoru;
  • ostvarivanje transeuropskih kulturnih i znanstvenih portala na bazi distribuiranog sadržaja

Povijest

Politička povijest

Ova je Povelja nadahnuta serijom vrlo važnih inicijativa koje se moraju uvažiti kao preduvjeti njene uspješnosti:

 • eEurope 2002. – «Dostupnost javnih internetskih site-ova i njihovih sadržaja» - ima za cilj da europske građane navede da pristupe Internetu u svim aspektima njihova života, kako bi na taj način sudjelovali i mogli se koristiti svim mogućnostima što ih pružaju digitalne tehnologije;
 • eEurope 2005. koja ima cilj da potakne stvaranje takvih usluga, aplikacija i zaštićenih sadržaja koji su namijenjeni široko rasprostranjenoj infrastrukturi, s ciljem da osigura da «Muzeji, knjižnice, arhivi i analogne institucije koje imaju bitnu ulogu u elektroničkom podučavanju ( budu ) ravnomjerno spojeni naširoko povezane mrežne sustave.»;
 • direktiva Europskog parlamenta i Europskog savjeta od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskih i sličnih prava u informatičkom društvu (2001/29/CE);

 • poziv upućen Komisiji i Zemljama članicama od strane komesara Liikanena da prije konca 2001. godine prihvate preporuke koje je izdala Inicijativa za dostupnost Weba (WAI), a izradio World Wide Web konzorcij (W3C) (COM(2001)529);

 • rezolucija Savjeta - o kulturi i društvu znanja - od 21. siječnja 2002.(2002/C 32/01), koja potiče Europsku komisiju i Zemlje članice daolakšaju suradnju i razmjenu informacija i dobrih europskih praksi u cilju osiguravanja dostupnosti digitalnih sadržaja svim građanima/građankama Europske zajednice i pokretanju inicijativa usmjerenihprema kvaliteti internetskih kulturnih site-ova, kao i rezolucija Savjeta od 21. siječnja 2002. o ulozi kulture u razvoju Europske zajednice (2002/C 32/02), koja reafirmira strategijsku ulogu kulture;

 • rezolucija Savjeta «Sačuvati memoriju sutrašnjice – Sačuvati digitalne sadržaje za buduće generacije» od 25. lipnja 2002 (2002/C/162/02);

 • odluka Europskog savjeta da se godina 2003. proglasi «Europskom godinom hendikepiranih osoba», naglašavajući važnost dostupnosti internetskih site-ova i njihovih sadržaja;

 • Europska zajednica sada se priprema na svoje najveće proširenje u povijesti, u smislu svog dometa i raznolikosti: 1. svibnja 2004. godine 10 novih zemalja postat će nove članice Zajednice, te će njihov broj ubuduće iznositi 25 zemalja

Strateška povijest

U svijetlu potreba europskog političkog razvoja na gore opisani način, bile su poduzete sljedeće aktivnosti:

 • travanj 2001. : predstavnici Zemalja članica sastali su se u Lundu, pod pokroviteljstvom Švedskog predsjedništva ; gdje su prihvaćena «Lundska načela» u vezi digitalizacije kulturnih i znanstvenih sadržaja i time su postala njihovom zaštitom. U tom cilju uspostavljena je trajna grupa predstavnika nacionalnih vlasti imenovana Grupom nacionalnih predstavnika (GNP) koja je izdala svoj akcijski plan nazvan «Akcijski plan iz Lunda» koji je bio namijenjen uspostavljnju mehanizama koordinacije digitalnih politika i programa.
 • ožujak 2002. : Minerva je iznjela svoj prijedlog proširenja mreže na nove zemlje pred ulaskom u EU, te na Rusiju i Izrael, što je konkretizirano u projektu MinervaPlus. Komisija je ovaj prijedlogpozitivno ocijenila i on će započeti svojom implementacijom početkom 2004. godine.

Cjelina svih tih aktivnosti čini temelj ove Povelje, čiji je cilj promicanje i podrška onih principa koje propisuju Grupa nacionalnih predstavnika i mreža Minerva.

Stanje umjetnosti

Dosadašnja predsjedništva, mreža Minerva i Komisija već su do sada ostvarili određen napredak u svojim rezultatima. Posebno inzistirajući na središnjem pitanju, kao što je to pitanje kvalitete, ova se Povelja oslanja i poziva na sljedeće rezultate:

 • Briselski okvir kvalitete (Brussels Quality Framework) predstavlja prvi dokument kao predložak za razmišljanje o tom pitanju;
 • Načela kvalitete internetskih siteova za kulturu (Principles for Quality Cultural Web Sites), donosi «Deset ključnih elemenata za poboljšanje kvalitete za građane»;
 • Priručnik za kvalitetu internetskih siteova za kulturu (Handbookfor the Quality of Cultural Web Sites) je kompletni priručnik koji je namijenjen europskim kulturnim institucijama, a posebno institucijama manjeg opsega;
 • Konferencija «O Budućnosti digitalnih memorija i kulturne baštine»održana je u Firenci 16. i 17. listopada 2003;
 • Međunarodna konferencija o kvaliteti internetskih siteova za kulturu održana je u Parmi 20. i 21. studenog 2003.

Što se tiče pitanja dobrih praksi i razmijenjivanja znanja, ova se Povelja oslanja i poziva na sljedeće rezultate:

 • Vodič dobrih praksi u digitalizaciji (Handbook on Good Practices inDigitisation) koji na jednom mjestu okuplja zbir postojećih preporuka

  i praktičnih poduka (lekcija) što su bile predstavljene i raspravljene u radionici «Digitalizacija: što učiniti i kako to učiniti?» održanoj uRimu 29. listopada 2003.;
 • MINERVA – baza znanja ((MINERVA Knowledge Base), na on-lineserveru koji je u izradi, a namijenjen je građanima/građankama i

  stručnjacima i dostupan na Internetu, te sadrži kontakte, dokumente, članke, lekcije, forume, informativne novosti, najave događanja, s ciljem da pruži temeljni instrument za uspostavljanje povezanog društva sudionika;
 • Prvi izvještaj o aktivnostima Grupe nacionalnih predstavnika – Koordiniranje digitalizacije u Europi (1st Progress Report of the National Representatives Group – Coordinating digitisation inEurope) objavljen i distribuiran prigodom GNP(NRG) sastanka u Corfu 26. lipnja 2003;
 • Prvi sastanak europskih mreža za kulturu (1st Meeting of the European Networks for Culture) održan u Rimu 30. listopada 2003.

Nacionalni predstavnici

Austrija: Hans Petschar - Österreichische Nationalbibliothek

Belgija: Isabelle Dujacquier - Ministère de la Communauté française de Belgique
Debbie Esmans - Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

Danska: Christian Ertmann-Christiansen - Cultural Heritage Agency

Finska: Vesa Hongisto - National Board of Antiquities

Francuska: Jean-Pierre Dalbera - Ministère de la Culture et de la Communication

Grčka: Theodore Papatheodorou - University of Patras, HPCLAB

Irska: Anne Grady - National Museum of Ireland Collins Barracks

Italija: Rossella Caffo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Luksemburg: Frank Guy - Ministry of Culture, Higher Education and Research

Nizozemska: Marius Snyders - Ministry of Culture

Njemačka: Monika Hagedorn-Saupe - Institut für Museumskunde
Gerald Maier - Landesarchivdirektion Baden - Württemberg

Portugal: Lidia Jacob - Ministry of Culture

Španjolska: Ana Álvarez Lacambra - RED.ES (on behalf of Ministerio de Ciencia y Tec.)

Švedska: Borje Justrell - National Archives

Velika Britanija: David Dawson - Resource. The Council for Museums,Archives and Libraries

 
 
  DEUTSCH  
  ENGLISH  
  FRANÇAIS  
  HEBREW  
  ITALIANO  
  MAGYAR  
  POLSKI  
  RUSSIAN  
  SLOVENCINA  

Prijevod s francuskog/translated from French: Nada Vrkljan-Križić

TOP


Copyright Minerva Project 2005-09, last revision 2005-09-09, edited by Minerva Editorial Board.
URL: www.minervaeurope.org/structure/nrg/documents/charterparma031119final-hr.htm
Valid CSS!
Valid HTML 4.01!